11.9.13

پینوشه و پیشینه‌ها و این دو زنطرفه این که امروز(۱۱ سپتامبر) که چهلمین سالگرد کودتای پینوشه علیه دولت آلنده است تقریبا مصادف شده با انتخابات ریاست در این کشور که دو زن در آن رقیب اصلی‌اند؛ دو زنی که در کودکی و نوجوانی دوست بوده‌اند، اما کودتا هم پدرهاشان و هم خودشان را به مسیری متضاد رهمنون شده و سرنوشت دو خانواده را به نوعی در هم پیچانده. حالا هم که دو دختر از دو سوی جامعه به رقابت برخاسته‌اند سایه پیشینه خود و پدرانشان هم گام به گام آنها را و انتخابات را تعقیب می‌کند و بحث وارسی پرونده دوران دیکتاتوری را ابعاد تازه‌ای بخشیده است. حکایت شگفتی است. مطلبی که برای  بی بی سی نوشته شده به همین حکایت می‌پردازد.
ولی چرا کار بررسی پرونده دیکتاتوری ۱۷ ساله پینوشه افتان و خیزان پیش می‌رود؟ آیا تقصیر از الیت جامعه است یا خود جامعه؟ نوع انتقال قدرت از حکومت نظامی به یک دولت مدنی چه نقشی در این زمینه داشته؟ … مقاله دوم برای  بی‌بی سی هم  می‌کوشد که نقبی بزند به تجربه نه چندان موفق شیلی در وارسی گذشته خویش، تفاوت آن با کشورهای مشابه، نقش رسانه‌ها و …