17.4.06

جرج اورول حق داشت

در باره بحث هايی که اين روزها،يعنی در هفتاد و پنجمين سالگرد استقرار جمهوری در اسپانيا در باره خوب و بد اين جمهوری و عواقب سرکوب آن توسط ژنرال فرانکو در اين کشور درگرفته، و از جمله نوع نگاه نسل جديدتر به آن گذشته مطلبی را ترجمه کرده ام که شايد به خواندنش بيارزد