4.4.06

صادق هدايت، مدرن يا سنتي؟


در باره صادق هدايت و جنبه هاي ذهنيت و آثار او كم تحقيق و مطالعه نشده و كم مطلب انتشار نيافته است. بسياري درك و دريافت هاي هدايت را نمونه بارز رسوخ مدرنيسم در انديشه و نگاه روشنفكر ايراني و فرديت يابي او مي دانند. محمود فلكي با اين فكر موافق نيست و فضا و رويكرد فكري هدايت را در برزخ و تعليق مي داند. او بر آن است كه هدايت در مسير بريده شدن از سنت قرار گرفته بود، اما نگاه و رويكرد مدرن در جان و جهانش ريشه نداونده بود كه چندان دور از انتظار هم نبوده است. نظرات فلكي را مي توانيد در اينجا بخوانید. البته ناگفته نذارم که این نوشته، بصورت پی دی اف هست.