11.11.12

چین؛ رهبری جدید و ساختار سیاسی کهنه


اینجا مقاله‌ای است در باره تغییر رهبران حزب و دولت در چین که اینک در کنگره هجدهم حزب کمونیست در جریان است و برخی چند و چون‌های مربوط به زمامداری انحصاری در یک جامعه در حال گذار.